اورانوس سالهاست که با حضور مداوم خود در نمایشگاه های بین المللی ، حضور خود را در صحنه تبلیغات و ارائه نشان داده است.

اورانوس در سال 1394